Müşteri Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Solar Çatı Kurulum Hizmetleri Anonim Şirketi (“Solarçatı”) tarafından aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 Kişisel verileriniz, Solarçatı tarafından sağlanan hizmetler ve Solarçatı’nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirket birimleri, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde potansiyel müşteri/müşteri sıfatıyla Solarçatı ile gireceğiniz işlemin türüne göre kişisel verileriniz hizmetlerimizin ifası kapsamında  işlenebilecektir.

 “Hizmet Teklifi Kapsamında Toplanan ve İşlenen Potansiyel Müşteri Verileri”

 Solarçatı’dan güneş paneli sistemleri ve/veya şarj batarya kurulum hizmetlerinin tedarikini talep etmeniz halinde internet sitesi üzerinden veya müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek veya hali hazırda Solarçatıya ait stantlarda (fuar, mağazalar) yer alan talep formunu doldurmak suretiyle size bilgi verebilmemiz, iletişime geçebilmemiz ve fiyat teklifinde bulunabilmemiz için gerekli olan ve toplanan verileriniz şu şekildedir: 

·       Kişisel Bilgilerim (İsim, Soy isim, elektrik faturasında varsa T.C. Kimlik No),

·       İletişim Bilgilerim (E-Posta Adresi, Adres, Telefon Numarası),

·       Müşteri İşlem Bilgilerim (Abonelik Verileri ile Geçmiş Dönemi de Kapsar Şekilde Elektrik Faturası-Enerji Tüketim Verileri),

·       Lokasyon Bilgilerim (Bulunduğum Adres olan Kurulum Yapılacak Lokasyonun Konum/Adres Bilgileri),

·       Görsel ve İşitsel Kayıtlarım (Kurulum Öncesi Hizmet Teklifinin Verilmesi ve Sahaya Uygun Kurulum Alanının Tespiti Adına Kurulum Alanının Drone İle Çekilmiş Görüntü Kaydı ve/veya Fotoğrafları).

 “Sözleşme’nin Kurulması Aşamasında Toplanan Müşteri Verileri”

Solarçatı ile güneş paneli sistemleri ve/veya şarj/batarya kurulum hizmetleri için sözleşme akdettiğiniz takdirde sözleşmenin kurulması ve hizmetlerin ifası kapsamında yukarıdaki verilerinize ilave olarak toplanan verileriniz şu şekildedir: 

·       Müşteri İşlem Bilgilerim (Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Hizmet Faturası, Ödeme Bilgileri),

·       Hukuki İşlem Bilgilerim (Kimlik Fotokopisi, Vekaletname, Tapu, Yetki Belgesi, İmza Beyannamesi, Yapı Ruhsatı, İskan gibi Kuruluma Bağlı İzinlerin Alınması İçin Yasal Gereklilik Olarak Toplanacak Veriler),

·       Görsel ve İşitsel Kayıtlarım (Kurulum Yapılmış Hali ile Alanın/Projenin Fotoğrafı ve/veya Video Kaydı),

 “Sözleşme Sonrası Hizmetler Kapsamında Toplanan ve İşlenen Müşteri Verileri” 

Kurulum aşamasından sonra kullanıma geçildiği takdirde yukarıdaki verilerinize ilave olarak toplanan veriler şu şekildedir: 

·       Lokasyon Bilgilerim (Kurulum Sonrası Destek Hizmetleri ve Hizmet Performansının Analizinin Sağlanması Ve Tespiti Adına Analizatör Sayacı veya benzer yöntemler ile tespit edilen Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Miktarı Bilgilerim).

·       Görsel ve İşitsel Kayıtlarım (Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Röportaj ve Video Çekimlerinde Kayıt Altına Alınacak Tarafıma ve Kurulum Alanına Dair Görüntü ve Ses Kaydı ile ve Projenin Fotoğrafları). 

Yukarıda bahsedilen kişisel verilerinizden aşağıdaki işlem amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olanlar işlenecektir. Bu kapsamda bahsi geçen kişisel verileriniz; 

o   Müşteri ile iletişim faaliyetlerinin sağlanması ve bu doğrultuda ticari elektronik ileti gönderimi, bülten gönderimi vb. haberleşmelerin yürütülmesi,

o   İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

o   Hizmet teklifi ve satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

o   Satış sonrası hizmetler ve destek hizmetlerinin yürütülmesi,

o   Müşteri memnuniyetini sağlamak,

o   Hizmet operasyon sürecini sağlamak,

o   Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolünu sağlamak,

o   Hizmetin kullanıcının ihtiyaçları, beğeni, kullanım, alışkanlıklarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

o   Sözleşme süreçlerinin yönetimini sağlamak,

o   Müşteri talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi,

o   Müşteri profili belirleme, istatistiki değerlendirme, raporlama, analizlerin, hedefleme çalışmalarının yapılması dahil ürün geliştirme ve yeni ürün oluşturma çalışmalarının yürütülmesi, kullanıcı eğiliminin belirlenmesi,

o   Reklam ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi, müşterilerin röportaj ve video çekimlerinin yapılarak diğer müşterilere tanıtım ve promosyon aktiviteleri dahilinde sosyal medya ve iletişim mecralarında aktif kullanılabilmesi yoluyla hizmet tanıtımlarının gerçekleştirilmesi,

o   Kurulan sistemin güvenliği, denetiminin ve garantisinin sağlanması,

o   Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve denetiminin yerine getirilmesi,

o   Şirketimiz ve işbirliği içerisinde bulunduğu kurumların yasal, idari ve uyum süreçlerinin yerine getirilmesi 

amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde şirket veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. 

Bu amaçlarla bağlantılı olarak, müşteri şikayet/talep bildirimleri için Solarçatı ile telefon/web-sitesi veya diğer yöntemlerle iletişime geçmeniz halinde ve web sitemizi bulunduğunuz ziyaretlerde kişisel verileriniz, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde şirket veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. 

Herhangi bir şekilde işlenmesi adına rıza verdiğiniz verilerinizin daha sonradan işlenmesini istemiyorsanız lütfen Madde 4 altında tarafımıza başvuruda bulununuz. Bazı verilerinizin yasalar ve KVKK gereği işlenmek durumunda olduğunu hatırlatmak isteriz.[H1] 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıdaki 1. Maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmenin gereğini yerine getirebilmek için gerekli olması halinde işbirliği içinde olduğumuz firma veya kişilere, Solarçatı çalışanlarına, tedarikçilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, servis sağlayıcılara KVKK’nun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilecektir.

Açık Rıza Metni’ne vereceğiniz onay doğrultusunda verileriniz Solarçı’ya bulut hizmeti veren servis sağlayıcı firma sunucularında barındırılmak, depolanmak, yedeklenmek üzere Hizmetler’in yerine getirilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nun 9. Maddesine uygun olarak yurtdışına aktarılacaktır.

Açık Rıza Metni’ne vereceğiniz onay dahilinde işlenen verilerinize dair onayınızı geri alma hakkınız saklı olup, bu hususta bir talebiniz olması halinde talebinizi Solarçatı’ya iletebilirsiniz.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Solarçatı tarafından elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda edinilen bu veriler yukarıda yer anılan amaçlar doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Solarçatı’nın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Solarçatı’ya iletmeniz durumunda Solarçatı talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Solarçatı tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Solarçatı’ya iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda belirtilen şekilde yapabilirsiniz.

a) Talebinizi şu yöntemler ile kullanabilirsiniz:

Başvuru Yöntemi

 

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Kimlik Teyitli, Islak İmzalı/Noter Vasıtasıyla

 

Solarçatı Kurulum Anonim Şirketi

Zarfın/tebligatın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

[email protected]

E-posta'nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Elektronik Posta Yoluyla

 

[email protected]

E-posta'nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

 

b) Talebinizde şu hususlar açıkça yer almalıdır:

 

1.     Kimlik ve İletişim Bilgileriniz:  İsim ve soy ad, T.C. kimlik No/Yabancı uyruklular için pasaport numarası, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Tebligata esas yerleşim yeri/iş adresi.

2.     Solarçatı ile Olan İlişkiniz (Hangi hizmet kapsamında iletişime geçtiğiniz bilgisi)

3.     Solarçatı içerisinde iletişimde olduğunuz Birim ve Konu.

4.     Talep Konusu (Detaylı talebinizi belirtin, varsa ilgili bilgi ve belgeleri ekleyin.)

5.   Başvurunuza verilecek yanıtı bildirme yöntemlerinden hangisini seçtiğinizi başvuru talebinizde belirtiniz. (Adresime gönderilmesini istiyorum veya E-posta adresime gönderilmesini istiyorum şeklinde talebinizde yer alması gerekmektedir.)

6.     Başvuruda bulunan İlgili Kişinin ( kişisel veri sahibinin) ad ve soyadı ile başvuru tarihi ve imza, talebinizin sonunda yer almalıdır.

 

Kişisel Veri Sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; başvuruyu başkası sizin adınıza hareket ederek gerçekleştiriyor ise, bu konuda başvuruyu yapacak kişinin yetkisinin belgelendirilmesi gerekmektedir. (vekaletname ibraz edilmesi gibi)

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren "en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde" yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Solarçatı ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Solarçatı, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

TOP